លេង Facebookដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំ​

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាប្រចាំ បងប្អូនចុច link http://www.share-pong.com?code=4dbf9bc នេះ ឫ ទំនាក់ទំនងមក 0969686428

តែដើម្បីបានលុយពីវា បងប្អូនត្រួវមាន Account Bank ដូចជា :

ACLEDA Bank PLC.
ABA Bank
ANZ Bank
Wing
Cambodian Public Bank
ដើម្បីខាងក្រុមហ៊ុនវាលុយដែលអ្នករកបានទៅអោយអ្នក។

 

Price: 0$75744-68-c

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s