អ្នកគិតលុយ, អ្នកឆុងកាហ្វេ, និង ផ្នែកបំរើអតិថិជន with Be.K Café

Description

ហាង Be.K Cafe យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាបន្ទាន់ដូចខាងក្រោម៖

Positions
អ្នកគិតលុយ (ភេទស្រី ០២នាក់)

 • APPLY NOW
 • Category: Accounting / Finance
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: $120 to $150

 

អ្នកឆុងកាហ្វេ (០៥នាក់)

 • APPLY NOW
 • Category: Other
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: $120 to $150

 

ផ្នែកបំរើអតិថិជន (០៥នាក់)

 • APPLY NOW
 • Category: Customer Service/Support
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time
 • Salary: $120 to $150

 

Duties + Requirements
អ្នកគិតលុយ (ភេទស្រី ០២នាក់)

  Requirements

 • អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបាន
ផ្នែកបំរើអតិថិជន (០៥នាក់)

  Requirements

 • អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសបាន
Application Information

ម៉ោងធ្វើការ៖

 • វេនទី1 6AM-2PM
 • វេនទី2 PM-10PM

បើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចទាក់ទងតាមរយៈអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖

Closing Date
2-Sep-2016
Contact Details

Address :

#16, St. 306, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

Name :

Be.K Café

Phone :

010 364 397

Email :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s