បុគ្គលិកផ្នែកសំអាត​ បន្ទាន់​ (Cleaner)

Company Prime MF Microfinance
type Others
Industry Banking & Finance
employees
Location Phnom Penh
Level Term Full Time
Year of Exp. Function Banking/Insurance
Hiring Industry Banking & Finance
Salary Negotiable Qualification High School
Sex Male Language English– Good
Age ~ Location Phnom Penh;
Publish Date Jul-22-2016 Closing Date Aug-20-2016

Job Description

oracle.sql.CLOB@4de8de3

Job Requirements

ស្រី 25 ឡើង
– ទំនាក់ទំនងល្អ
– ត្រូវមានមិត្តភាពដែលអាចបត់បែនបាន, ស្មោះត្រង់
– ព្យាយាមធ្វើការងារ – និងការទទួលខុសល្អ
– ត្រូវមានសុខភាពល្អ
– អនាម័យ
– សម្អាត
– សេវាកម្មល្អ
Female, 25 Up
– Good relationship
– Be friendly, flexible, honestly
– Hard- working and good responsibility
– Must be good health
– Hygiene
– Cleansing
– Good service

បេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មសូមទំនាក់ទំនងលេខ 087 60 40 50/023 993 905
Email Address: khek.seyrit@primemf.com

Contact Person (HR/Admin Dept)
Phone 023 993 905/023 993 910
Email hr@primemf.com
Website http://www.primemf.com
Address #A19, St.271, Sangkat Tomnob Tek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s